DOI: https://doi.org/10.37715/vicidi.v9i1

Published: 2019-06-30

Abstract views: 35 , PDF downloads: 360
https://doi.org/10.37715/vicidi.v9i1.1322

Inovasi Olahan Tahu Sebagai Varian Jajanan Baru di Surabaya

Raden Roro Ayunda Yahdis Sabila, Paulina Tjandrawibawa

15-27

Abstract views: 45 , PDF downloads: 96
https://doi.org/10.37715/vicidi.v9i1.1323
Abstract views: 77 , PDF downloads: 352
https://doi.org/10.37715/vicidi.v9i1.1324
Abstract views: 26 , PDF downloads: 48
https://doi.org/10.37715/vicidi.v9i1.1325
Abstract views: 79 , PDF downloads: 100
https://doi.org/10.37715/vicidi.v9i1.1326
Abstract views: 34 , PDF downloads: 44
https://doi.org/10.37715/vicidi.v9i1.1332
Abstract views: 44 , PDF downloads: 45
https://doi.org/10.37715/vicidi.v9i1.1333