Kartika, Sekar Hayu Rifna, Universitas Muhammadiyah Surakarta