(1)
Sayogo, W. PATOFISIOLOGI BADAI SITOKIN. PFK2022 2022, 1, 6.